Typecache.com

January 21‚ 2019

@DSType_Foundry released Jornada Blackletter‚ Jornada Chancery‚ Jornada Libro‚ Jornada Mono‚ Jornada News‚ Jornada Sans‚ Jornada Script‚ Jornada Slab‚ and Jornada Symbols.
https://www.dstype.com/fontshttps://www.behance.net/gallery/75055707/Jornada